ایجاد صفحه با پلاگین XNurbs در راینو

ایجاد سطج منحنی بین چندین لبه سطوح با پلاگین Xnurbs در راینو