قابلیت NamedSelection در راینو

ذخیره کردن انتخاب موضوعات برای دسترسی های بعدی با قابلیت NamedSelection در راینو