جابجایی نرم نقاط در راینو

جابجایی نرم نقاط با دستور Soft Transform قابلیت جدید ورژن 7 راینو