مدلسازی آبجکت میز در راینو

مدلسازی یک میز با حجم پیوسته و انحنای ارگانیک