احجام لایه ای در راینو با Contour

تکنیک ایجاد کردن احجام لایه ای با استفاده از دستور کانتور Contour در راینو