انتقال یک آبجکت به نقاط مختلف در راینو

انتقال یک آبجکت ار یک نقطه مبدا به چندین نقطه مقصد در راینو