پلاگین tweener در راینو
ایجاد منحنی های میانگین بین چند منحنی با پلاگین tweener در راینو