ایجاد و انتقال توپوگرافی از اسکچاپ به راینو

ایجاد توپوگرافی یک منطقه از طریق گوگل در اسکچاپ به صورت سه بعدی با مقیاس واقعی و انتقال آن به راینو و تبدیل آن به حجم لایه ای