انتقال هندسه به سطوح منحنی در راینو

انتقال هندسه از یک صفحه به صفحه دیگر با دستور FlowAlongSrf