آموزش ایجاد pipe مستطیلی در راینو

آموزش ایجاد پایپ مستطیلی بروی منحنی های دلخواه بصورت همزمان