ایجاد انحنای صفحه در راینو – کار گروه MVRDV

ایجاد انحنای صفحه در ورودی مجموعه The imprint کاری از گروه MVRDV