ایجاد سطوح پارچه ای در راینو
ایجاد سطج نرم و پارچه ای روی آبجکتها با استفاده از Drape در راینو