ایجاد سطوح پارچه ای در راینو

ایجاد سطج نرم و پارچه ای روی آبجکتها با استفاده از Drape در راینو