در راینو فرمان سافت موو برای انتقال نقاط با یک کرو را داریم

ایا در گرسهاپر کامپونتی با این کار داریم ؟

admin سوال پاسخ داده شده آگوست 13, 2023