0

سلام

میخواهم در برنامه شکل هندسی با اندازه دقیق رسم کنم و داخل شکل اشکال دیگری ترسیم کنم . در مورد یک عکس هندسی و تبدیل آن به نقشه هندسی با طول اضلاع چگونه عمل کنم؟ سپاسگزارم

سوال پاسخ داده شده